Algemene voorwaarden

1.    Definities 

1.1.Periode: Voor de bijlessen zijn er drie periodes per schooljaar. Een periode loopt gelijk met de trimesters zoals die bij de scholen zijn ingedeeld  (begin schooljaar-november, december-maart, april-juni). Inschrijving en deelname aan alle lessen van You GOT It geldt voor een heel trimester of veelvoud hiervan.
1.2.Kosten: De geldende kosten voor met leerling en/of contractant gesloten overeenkomst.
1.3.Totstandkoming van de overeenkomst: Bij mondelinge afspraak voor af te nemen diensten en/of zodra het ondertekende formulier of contract is ontvangen.


2.     Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij You GOT It diensten aanbiedt aan of overeenkomt met contractant.


3.     Totstandkoming

3.1. Overeenkomst komt tot stand door het ondertekend retourneren van een inschrijfformulier, dan wel door een mondelinge toezegging van akkoord in welk geval You GOT It een schriftelijke bevestiging zal sturen. In het laatste geval zal zo spoedig mogelijk wel een inschrijfformulier dienen te worden ingevuld en ondertekend. Ook wordt een overeenkomst bekrachtigd door afname van lessen of elke actie die duidt op afname van de diensten van You GOT It.
3.2.Contractant verplicht zich tot het leveren van de juiste gegevens t.b.v. facturatie en contact ten bate van facturatie en contact. De contractant geeft eventuele wijzigingen in de contactgegevens tijdig, binnen 5 werkdagen nadat de wijziging heeft plaatsgevonden, door aan You GOT It.
3.3.Door You GOT It geleverde (les)materialen etc. blijven intellectueel eigendom van You GOT It. Vermenigvuldiging en verspreiding is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming en onder voorwaarde, mits hiermee geen enkel commercieel belang wordt gediend.
3.4. You GOT It biedt geen garantie voor te behalen (studie)resultaten en wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent af.
3.5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen. Bij geen bericht wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd.
3.6. Minimale contractduur betreft 1 volle periode, tenzij anders overeengekomen.


4. Aan- en afmelding – tussentijdse wijzigingen en aanpassingen 

4.1.Aanmelden kan ten allen tijden.
4.2.Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Afmelden kan, schriftelijk, tot uiterlijk 1 maand voor het einde van de periode zoals vermeld in artikel 1.1.
4.3.Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk met inachtneming van een termijn van 2 weken vanaf de datum van schriftelijke melding. 

 

5. Tarieven en betaling

5.1.De tarieven van de verschillende diensten van You GOT It kunnen tussentijds worden gewijzigd, doch niet voor een periode die al van start is gegaan.
5.2.De geldende tarieven zijn maandbedragen. Er is rekening mee gehouden dat niet iedere maand evenveel werkdagen bevat, het maandbedrag is echter elke maand gelijk. Gedurende de vakantieperiodes en op officiële feestdagen is contractant de reguliere vergoeding verschuldigd (deze dagen worden niet op het maandbedrag in mindering gebracht, er is bij het vaststellen van het maandbedrag reeds met feestdagen en vakantieperiodes rekening gehouden).
5.3.Extra uren begeleiding en/of trainingen buiten de afgesproken dagen om, wordt apart in rekening gebracht.
5.4.Diensten worden maandelijks vooraf gefactureerd.
5.5.Betalingen dienen uiterlijk per de 1e van elke maand te zijn bijgeschreven door automatische incasso of overmaking van het volledige bedrag op Arubabank bankrekening 252212 0190 ten name van Inge Beek. Bankkosten komen voor rekening van contractant.
5.6.Indien betalingen niet tijdig zijn ontvangen, wordt contractant geacht van rechtswege in verzuim te zijn. You GOT It zal een herinnering sturen aan contractant, waarna contractant 5 werkdagen de tijd heeft om te betalen.
5.7.Indien contractant 5 werkdagen na de herinnering nog niet heeft betaald, is contractant extra administratiekosten van Afl. 20 verschuldigd en is You GOT It genoodzaakt de leerling –zolang niet betaald is-  de toegang tot de lessen te ontzeggen.
5.8.Indien You GOT It bij niet tijdige betaling de vordering ter incasso uit handen geeft, is contractant tevens alle incassokosten inclusief alle kosten ter zake van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke verschuldigd.
5.9. Restitutie van reeds betaalde bedragen is niet mogelijk.
5.10.Opgeschorte lessen, ontstaan door niet tijdige betaling, geven geen recht op enige restitutie of compensatie.

6. Aansprakelijkheid

6.1.You GOT It is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, verlies of schade aan eigendommen van derden, alsmede letsel aan personen. You GOT It is evenmin aansprakelijk voor de volledigheid of juistheid van inlichtingen of adviezen, gedaan voordat de overeenkomst tot stand is gekomen behoudens in geval van opzet of grove schuld van You GOT It.
6.2.Contractant vrijwaart You GOT It voor alle aanspraken van derden ter zake van de hier bedoelde schade.
6.3.Leerling en contractant dienen verplicht deugdelijk verzekerd te zijn (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering).
6.4 You GOT It is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat You GOT It is uitgegaan van door contractant en/of leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.


7. Overmacht

7.1.Overmacht is hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
7.2.You GOT It kan niet worden gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.
7.3.In geval van overmacht zal You GOT It altijd proberen het gemis redelijk te compenseren. Wanneer dit toch niet mogelijk blijkt, zullen de lessen komen te vervallen. Restitutie zal in elk geval niet plaatsvinden.
7.4.Anderzijds kan een situatie van overmacht ontstaan indien organisatorisch geen garantie gegeven kan worden voor de kwaliteit van de te geven lessen. Een voorbeeld hiervan is onvoorziene of tijdelijke onderbezetting. In dit geval vindt mogelijk restitutie plaats, afhankelijk van de aard van de situatie.
7.5.Bij overmacht en bij andere gebeurtenissen van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst van You GOT It niet kan worden gevergd, heeft You GOT it het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat You GOT It tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn.


8. Omgang en gedrag 

8.1.De leerling vertoont rustig gedrag waarbij hij of zij anderen niet belemmert in hun leren , anders kan er sprake zijn van schorsing.
8.2.De leerling verplicht zich tot naleving van alle redelijke aanwijzingen ter bevordering van een goed verloop van de begeleiding.
8.3.De leerling en/ of contractant is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven huiswerk en cijfers, alsmede de aanwezigheid van de benodigde lesmaterialen en hulpmiddelen.
8.4.De leerling en/ of contractant is verplicht de organisatie inzage te verschaffen in alle gegevens die van belang zijn voor de begeleiding.
8.5.De leerling is verplicht tot een eerlijke en coöperatieve houding.
8.6.Gebruik van mobiele telefoons is verboden, behoudens bijzondere toestemming en dienen bij voorkeur thuis te blijven. You GOT It is niet aansprakelijk voor schade aan mobiele telefoons.
8.7.Schade aan eigendommen van You GOT It zullen op contractant worden verhaald.


9. Communicatie en Protocol 

9.1.Communicatie vindt bij voorkeur via e-mail /whatsapp plaats. You GOT It is ook telefonisch te bereiken.
9.2.Indien de taken en huiswerk niet tijdens de les afgemaakt kunnen worden, zal thuis verder gewerkt moeten worden. Dit wordt, indien van belang, dezelfde dag per e-mail /whatsapp/telefonisch dan wel persoonlijk bericht bekend gemaakt. Bevestiging van ontvangst betekent voor You GOT It dat hieraan gevolg geven is.


10. Aanwezigheid/Absentie

10.1.Leerlingen komen in principe op vaste dagen en tijden, in overleg met ouders, naar de afgesproken locatie, uitgezonderd overmacht.
10.2.Het, om wat voor reden dan ook, niet verschijnen bij de les geeft geen recht op restitutie of opschorten van verplichtingen.
10.3.Bij ziekte of andere verhindering van leerling wordt dit 24 uur voor de les door contractant aan You GOT It gemeld. Kortstondige ziekte (max. twee weken) geeft geen reden tot restitutie of opschorten van verplichtingen.

10.4 Inhalen van gemiste lessen is mogelijk 1 maal per maand onder leiding van een vervangende leerkracht. 
10.4. In geval van ziekte van de begeleider zal deze tijdig vervangen worden, behoudens overmacht. You GOT It behoudt zich het recht voor om gedurende 1 week per periode de begeleider niet te vervangen.
10.5.You GOT It volgt de schoolvakanties en officiële feestdagen op Aruba zoals vermeld op de website van 'de Schakel'. In deze periode is You GOT It gesloten.


11. Verwijdering/Schorsing 

11.1.Een leerling kan bij (aanhoudend) storend gedrag verwijderd en/of geschorst worden. De leerling krijgt eerst een duidelijke waarschuwing van de begeleider, zonder directe gevolgen (een notitie wordt gemaakt in de persoonlijke log van de leerling). Bij herhaling krijgt de leerling een tweede waarschuwing. De contractant wordt op de hoogte gesteld. Bij herhaling (derde gelegenheid) wordt de leerling per direct geschorst en verwijderd, ook hiervan wordt de contractant op de hoogte gesteld. Een gesprek met de contractant dient uit te wijzen wat het vervolg zal zijn.
11.2.Onmiddellijke en definitieve schorsing volgt:  
 a.indien een leerling met alcohol of drugs gesignaleerd wordt in of bij You GOT It.
 b.bij overtreding van de wet. Indien hierbij ernstige feiten zijn gepleegd, wordt altijd aangifte bij de politie gedaan.
11.3.In geval van schorsing van de leerling zal geen restitutie plaatsvinden.


12.Toepasselijk recht

Indien een bepaling in strijd mocht zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan blijven deze voorwaarden onverminderd van kracht. Voor wat betreft de ongeldige bepaling worden partijen voorts geacht datgene te zijn overeengekomen dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buitenwerking gestelde bepaling het meest nabij komt. Indien met You GOT It enig beding is overeengekomen dat afwijkt van een bepaling in deze voorwaarden dan blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.